Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân nào ngu dại cứ ngồi yên mà nhờ trời mà mong đợi mà trông cậy ở vua, ở quan, giao phó tất cả những quyền lợi của mình vào tay một người, hay là một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường. Anh chị em đồng bào ta đã hiểu thấu các lẽ, thì phải mau mau góp sức lo toan việc nước, mới mong có ngày cất đầu lên nổi.
*** PHAN CHU TRINH-Nhà Cách Mạng Dân Chủ Đầu tiên và duy nhất của VN đầu thế kỷ 20 

Người ĐẤU TRANH DÂN CHỦ CHÂN CHÍNH lấy CỨU CÁNH là NỀN DÂN CHỦ mà nền tảng của NỀN DÂN CHỦ là DÂN TRÍ...Cho nên Ngưòi Đấu Tranh Dân Chủ luôn lấy NGƯÒI DÂN làm chủ động của TOÀN BỘ TIẾN TRÌNH ĐẤU TRANH.. Chính vì vậy người đấu tranh dân chủ luôn luôn thành ý chính tâm tập trung nỗ lực VẬN ĐỘNG để NÂNG CAO sự HIỂU BIẾT của QUẦN CHÚNG về TẤT CẢ MỌI LÃNH VỰC đến mức tối đa và ở tốc độ nhanh nhất có thể được.. đặc biệt là sự hiểu biết về giá trị TỰ THÂN .. đó là những ý niệm CĂN BẢN về Quyền Con Người (Nhân Quyền) và Quyền của Người Dân (Dân Quyền)..trong sự tương quan, phân định quyền lực CHÍNH TRị trong XÃ HỘI..mà mục tiêu TỐI THƯỢNG là TỰ DO trên nền tảng căn bản là giá trị NHÂN PHẨM.. NHÀ NƯỚC chỉ là PHƯƠNG TIỆN của quần chúng XÃ HỘI..Chính NGƯÒI DÂN mới là CHỦ THỂ của XÃ HỘI. Như vậy, Đấu Tranh Dân Chủ là THỨC TỈNH người dân về chính VAI TRÒ CHỦ THỂ của họ, thức tỉnh QUYỀN HẠN cũng như TRÁCH NHIỆM CHÍNH TRỊ của chính ngưòi dân với xã hội của mình.. Cũng chính vì như vậy mà GIẢI PHÁP DÂN CHỦ không nằm ở bất cứ nơi nào khác ngoài chính NGƯÒI DÂN đang sinh hoạt cấu thành XÃ HỘI của họ. 

KHÔNG MỘT AI CÓ KHẢ NĂNG và TƯ THẾ GÁNH VÁC TRÁCH NHIỆM DÂN CHỦ của một xã hội, ngoài chính NGƯỜI DÂN của XÃ HỘI đó...(Duy Việt)